අලුත උපන් කිරි කැටියාට ඔබේ දෑතින්ම නිමවුන ඇඳුමක්

අලුත උපන් කිරි කැටියාට ඔබේ දෑතින්ම නිමවුන ඇඳුමක්

අලුත උපන් ඔබේ කිරි කැටියාට   ඔබේ දෑතින්ම නිමවුන ඇඳුමකින් සරසවන්නට ඇත්නම් කොතරම් අගනේද ? එය ඔබේ සිතට සතුටක් මෙන්ම  ආඩම්බරයක් ගෙන දේවී. අපි බලමු කොහොමද මෙය මසාගන්නේ කියලා.

මේ සදහා අගල් 20 ක් දිග 20 ක් පලල කොලයක් ගෙන මුලින්ම පතරම සාදාගමු.එවිට ඔබට රෙදි  අපතේ නොයා කපාගැනිමට හැකියි.

සමචතුරස්‍රාකාර කොලය දෙකට නවා ගන්න ත්‍රිකෝනාකාරව. කොලයේ ඉහල කෙලවරේ ටේප් එක තබමින් අගල් 9 හමාරක් උස ලකුනු කරන්න.එසේ ටේප් එක තබමින් හමුවන ලක්ශ යා කර වක්‍ර රේඛාවක් අදින්න.1 රූපය.

එම රේඛාවේ හරිමැද ලකුනු කරන්න එතනින් පහලට අගල් තුන හමාරක් ලකුනු කර රේඛාවක් අදින්න.එහි හරි මැද ලකුනු කරගෙන ඉන් දෙපසට  අගල් බාගය බැගින් ලකුනු කර අත්කට හැඩය අදින්න.2 රූපය.

එතැන් සිට  වක්‍ර රේඛාවේ අගල් දෙක බැගින් දෙපසට ලකුනු කර  ඉදිරිපස හා පිටුපස උරහිස් ඇදගන්න.3 රූපය.

නැම්ම පැත්තේ සිට පහලට අගල් එක හමාරක්ද වක්‍ර රේඛාවේ හරහට අගල් එක හමාරක්ද ගෙන කර හැඩය ඇදගන්න. 4 රූපය.

පිටුපස කර හැඩය ලකුනු කිරිමට වක්‍ර රේඛාවේ හරහට එක හමාරක්ද පහලට එක හමාරක්ද ලකුනු කර කර හැඩය ඇදගන්න.5 රූපය.

මුදුනේ ඉහල කෙලවරේ සිට පහලට ගවුමේ උස ලකුනු කිරිමට අගල් 20 ක් ලකුනු කරන්න.කලින් ආකාරයටම ටේප් එක මුදුනේ තබා සමානව ගෙන යමින් ලකුනු කරගෙන යට වාටිය ඇදගන්න.6 රූපය.

අවසානයට මැහුම් වාසි තබා කපාගෙන එය රෙද්ද මත තබා රෙද්ද කපාගන්න.මල් පීස් යාරයකින් මෙවනි ඇඳුම් 5ක් පමන කපාගත හැකියි.ඕලොක් කර හෝ සිප්පි වාටි මැස්මෙන් අතේ මසා නිම කර ගන්න.ඉදිරිපසට  මලක් මැසීමෙන් තවත් අලංකාර කරගත හැක.

ළදරු කලිසම මහමු.

මේ සදහා අගල් 16 දිග 16 පලල කොලයක් ගෙන එය හතරට නවා ගන්න.යටට නැම්මක් එන ආකස්‍රයට.එය ABCD ලෙස නම් කරන්න.

B සිට වමට අගලක් ලකුනු කරන්න.එය G ලෙස  ලකුනු කරන්න.

D සිට අගල් 2 හමාරක් ගෙන F ලකුනු කරන්න.

C සිට ඇතුලට එක හමාරක් ගෙන E ලකුනු කරන්න.

FG යා කර ගන්න.

EF යා කර කකුලේ හැඩය අදින්න.

වටේට මැහුම් වාසි තබා කපාගන්න යට නැම්මට අවශ්‍ය නොවේ .ඉනට අගලක මැහුම් වාසි තබා ඉලාස්ටික්කර ගන්න.කුඩා ඉලාස්ටික්  නූල් මේ සදහා සුදුසුය.කකුල්ද ඉස්ටික් කීපයක් ගසා මසා ගන්න.

රෙදි පටි හෝ රේන්ද කිහිපයක් ඉදිරිපසට අල්ලා ගැනීමෙන් තවත් ලස්සන කර ගත හැකියි.

සජීවනි බණ්ඩාර

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *