අවුරුද්දක පමන සිගිති දියනියට ඔබේම අතින් ගවුමක් මහමු…

අවුරුද්දක පමන සිගිති දියනියට ඔබේම අතින් ගවුමක් මහමු…

අවශ්‍ය මිමි .

උරහිස මිම්ම 7

පපුව මිම්ම 18

ඉන වට මිම්ම 18

හැට්ට කොටසේ උස 8

සාය කොටසේ උස 10

කර පලල 2

කර ගැබුර 3.5

මේ සදහා රෙදි මීටර් බාගයක් ප්‍රමානවත් වේ.

ඉදිරිපස පලුව:-

මුලින්ම රෙදි කොටස   බලවාටි එකට සිටින සේ දෙකට නවාගන්න .

***එතැන් සිට අගල් දෙකක් පමන ඉඩ තබා ඉහල සිට පහලට රේකාවක් අදින්න .එය AB රේකාවයි.එහි හැට්ටයේ උස වන අගල් 8 ට තවත් අගල්1 ක් එකතුකොට (මැහුම් වාසි)ලකුනු කරන්න.

***Aසිට හරහට  රේකාවක් ඇද එහි උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදා තවත් අගලක්(මැහුම් වාසි) එකතුකොට ලකුනු කරන්න.එය c ලක්ශයයි.

**C සිට පහලට අගල් බාගයක් ලකුනු කර එය උරහිස මුදුනට යා කරන්න.(A දෙසට)

**C සිට පහලට අත්කට උස මිම්ම ලකුනු කරන්න D (උරහිස දෙකෙන් බෙදූ අගය)7/2

**අත්කට උස රේකාව හරහා පපුව රේකාව අදින්න.E එහි පපුව මිම්ම ලකුනු කරන්න.18/4 ට අගල් 2 ක් එකතු කල අගය .

**අත්කට උස රේකාවේ හරි මැද ලකුනු කරන්න.F

F සිට ඇතුලට අගල් බාගයක් ලකුනු කරන්න G

G ලක්ශය උරහිස රේකාව කෙලවරට හා පපුවට යාවන පරිදි රූල තබා යා කරන්න.

**G හා E වක්‍ර කර අත්කට හැඩය අදින්න.

**B හරහා රේකාවක් ඇද එහි ඉන මිම්ම ලකුනු කරන්න.18/4 ට තවත් අගල්  දෙකක් එකතු කරන්න.( මැහුම් වාසි)

A සිට පහලට කර ගැබුර 3.5 ලකුනු කරන්න.උරහිස රේකාවේ A සිට හරහට කර පලල ලකුනු කරන්න අගල් 2

**කර පලල ලක්ශයත් කර ගැබුරත් හරහා රූල තබා එය මුලින් අගල් දෙකක් වෙන්කල තැන කොනට යා කරන්න.

*මැහුම් වාසි එකතු කල නිසා ඇද ඇති රේකාවල් දිගේම කපා ගන්න.

පසු පලුව:-

රෙදි කොටස දෙකට නවා අගලක් ඉඩ තබා රේකාවක් අදින්න(.ශිපරයට මැහුම් වාසි)

ඉදිරිපස පලුව කපා වෙන් කරගෙන එය රේකාව ලග තබා උරහිස,අත්කට අන්ශය හා ඉන ඒ ගානටම කපාගන්න.

කර ගැබුර   වෙනස් වේ.

පිටිපස පලුවේ කර ගැබුර අගලක් පහත් කර  එය ඉදිරිපස කර පලල ලක්ශයට යා කර පිටුපස කර කපාගන්න.

සාය කොටස.

රෙද්ද දෙකට නවා සාය කොටසේ උස ලකුනු කරන්න.අගල් 10ට තවත් අගල් 2 ක් එකතු කරන්න .( වාටියට හා ඉනට මැහුම් වාසි)

නැම්මේ සිට හරහට ඉන ප්‍රමානය ලකුනු කර  6 ට තවත් අගල් 7 ක් පමන එකතුකර ලකුනු කරන්න.(රැලි තැබීමට)

වාටිය රේකාව ඇද ඉනේ මිම්මම ලකුනු කර තවත් අගල්   2 ක් පමන දික් කරගන්න.එය ඉන රේකාවේ කොනට යා කර සායේ අන්ශය අදින්න.

වාටිය කොනෙන් අගල් බාගයක් උඩට ලකුනු කර එය වාටිය රේකාවට ශේප් කරන්න.

මසා ගැනීම….

ඉදිරිපස පලුව හා පිටුපස පලුව    තවත් රෙදි කොටසක් ගෙන ලයිනින් කරගන්න.  එවිට වඩාත් හොද නිමාවක් ලැබේවි..ඉදිරිපස පලුව අගල් දෙක ඉදිරියෙන් ඉඩ තැබූ  කොටස මත එක මත එක පලු දෙක තබාමසා ගන්න .

පිටුපසට ශිපරයක් අල්ලා ගන්න. ඉන කොටසට ඉදිරිපසට වෙනත් පාටකින් පටියක් අල්ලා ගන්න.

හැට්ට කොටසේ ගානට ඉන රැලි කොට කොටස් දෙක මූට්ටු කරගන්න.

උරහිස් මූට්ටු කරන්න.

ඉන දෙපසට පටියක් අල්ලා ගන්න.

අන්ශය මසා වාටිය මසා ගන්න .නැතිනම් රැලි පටියක් හෝ රේන්දයක් අල්ලා හැඩ කරගන්න.

ඉදිරිපසට බෝ එකක් සාදා අල්ලා ගන්න.

මැහුම් උපදේශිකා.

දිල්හාරා සජීවනී බන්ඩාර.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *