සියළු අම්මලාට ආදරෙනි

සියළු අම්මලාට ආදරෙනි


මුදා ලූ සඳ උඩඟු තිසරුන් අනේ උන් ඇත බිම බලා

බදා නොමැකෙන ලෙසින් කුස පිට ස්වේත කැටයම් ඇත නෙලා

විදා පිට දිග එදා සිකි පිල අහෝ නර කෙස් මතු වෙලා

නඳා ඉපිදූ මගේ කැඩපත මන්ද නුඹ විරසක වෙලා

මිදුළු ඇට තුල උපන් සෙනෙහස තිසර තුඩගින් ගත් උරා

සුඹුලු මල් පෙති පිපෙන ගානේ ලකුණු ඇන්දයි කුස පුරා

ලපළු තොල් පෙති සුවඳ හාදුව දෙවයි දිවි මී විත පෙරා

කඳුලු මොකටද තුටින් දෙන්නෙමි ගනින් මගෙ රූ සිරි සොරා

මේඛලා උදාරි

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *