එක මිම්මකින් ලස්සන බ්ලවුස් මෝස්තරයක් මහමු

එක මිම්මකින් ලස්සන බ්ලවුස් මෝස්තරයක් මහමු

මෙවර කලාපයෙන් ඔබවෙත ගෙන එන්නේ තරුන යුවතියකට ගැලපෙන බ්ලවුස් මෝස්තරයක් මසා ගන්නා අයුරුයි.
මේ සදහා ඕනෑම වර්ගයක රෙදි වර්ගයක් හෝ සිල්ක් කඩා හැලෙන රෙදිද වඩාත් යෝග්‍ය වේ. උස මෙන් දෙගුනයක රෙදි කොටසක් ප්‍රමානවත් වේ.

අවශ්‍ය මිමි.
උස- 25 (අවශ්‍ය තරම්)
උරහිස-15
පපුව වට 36
ඉන වට 32
උකුල වට 36
ඉනට උස 15

ඔපනැලි පලල 8

අත උස 5

අත අග මිම්ම 12

කර වට 15මිමි ඝනනය-

උරහිස මිම්ම /2 =7.5 එකතු කිරීම 0.5( මැහුම් වාසි) =8


උස
25 එකතු කිරීම 1 (වාටිය) එකතු කිරීම 0.5 =26.5

පපුව වට මිම්ම
36/4 එකතු කිරීම 1(බුරුලට) එකතු කිරීම 0.5 (මැහුම් වාසි)=10.5

ඉන වට මිම්ම
32/4 එකතු කිරීම 1 ( ඩාර්ට් සදහා) එකතු කිරීම 1 (බුරුලට) එකතු කිරීම 0.5 (මැහුම් වාසි)=10.5

ඉනට උස
15 එකතු කිරීම 0.5=15.5

උකුල වට මිම්ම
36/4 එකතු කිරීම 1(බුරුලට) එකතු කිරීම 0.5( මැහුම් වාසි)

ඔපනැලි පලල /2 = 4

අත උස 5 එකතු කිරීම 1 .5=6.5 අත අග මිම්ම /2 එකතු කිරීම 0.5=6.5 කර වට මිම්ම /4=3.75 -0.5=3.25

ඉදිරි පලුව සකසන අයුරු-

ඉරට වාටි එකට සිටින සේ රෙද්ද දෙකට නවා ගන්න.
එහි අගල් 1 හමාරක් ඉඩ තබා ( බොත්තම් තීරුවට) පහලට රේකාවක් ඇද එහි බ්ලවුසයේ උස ලකුනු කරන්න.

එම රේකාවේ ඉහල මුදුනේ සිට හරහට රේකාවක් ඇද එහි උරහිස අගය ලකුනු කරන්න.

එම රේකාවේ මුදුනේ සිට පහලට උරහිස මිම්මම නැවතත් ලකුනු කර හරහට රේකාවක් අදින්න.එහි පපුව අගය ලකුනු කරන්න.

උරහිස කෙලවර සිට පහලට අගල් තුන් කාලක් පහත් කර එය නැම්ම දෙසට යා කර උරහිස හැඩ රේකාව අදින්න

එම රේකාව කෙලවර සිට පහලට පපුව රේකාවට යා කරන්න.

එහි මැද ලකුනු කර ඇතුලට අගල් කාලක් ලකුනු කර ඒ හරහා උරහිස් කොනට හා පපුවට යාවන පරිදි රේකාවක් අදින්න.පපුව අග හා අගල් කාල ඇතුලට ගත් තැන වක්‍ර කරමින් අත්කට අදින්න

උරහිස රේකාවේ නැම්මේ සිට අගල් 3 ක් ( සම්මත) ලකුනු කර පහලට ඉනට උස ලකුනු කරමින් හරහට රේකාවක් අදින්න.එහි ඉන මිම්ම ලකුනු කරන්න.

උස ලකුනු කල රේකාවේ සිට හරහට උකුල මිම්ම ලකුනු කර
පපුව අගය ඉන අගය හා උකුල මිම්ම යා කරමින් අන්ශය අදින්න.වාටියෙන් ඉහලට අගල් බාගයක් හැඩ කරගන්න.

ඉන රේකාවේ ඩාර්ට් අතර පරතරය දෙකට බෙදා ලකුනු කරන්න.එහින්දෙපසට අගල් බාගය බැගින් ලකුනු කරන්න.
පපුවෙන් පහලට අගලක් ලකුනු කර එය දෙපස ලකුනු කරගත් ලක්ශයන් වලට යා කරමින් ඩාර්ට් හැඩය අදින්න.ඉනෙන් පහලට ඩාර්ට් උස අගල් 5 කි.

නැම්මේ සිට පහලට අගල් 5 ක් කර ගැබුර ලකුනු කරන්න.උරහිස රේකාවේ කර මිම්ම හතරෙන් බෙදා අගල් බාගයක් අඩුකල අගය ලකුනු කර එම ලක්ශයන් යා කරමින් කර හැඩය අදින්න.

පිටුපස

ඉදිරි පලුවෙන් බොත්තම් වාසියද අත් හැර තවත් අගල් බාගයක් අඩුවෙන් නැම්මට රෙද්ද එලා ගන්න

පිටුපස කර ගැබුර අගල් එක හමාරක් නැම්මේ සිට පහලට ලකුනු කර ඉදිරිපස කර මිම්ම තෙක් යා කර කර හැඩය අදින්න.

පිටුපස අත්කට සරල රේකාව දිගේ පහලට ලකුනු කර ඉදිරිපස අත්කට හමුවන තැනදී වක්‍ර කර පෙර පරිදි අදින්න.අන්ශය හා වාටිය ඉදිරි පලුවේ ආකාරයටම කපාගන්න.ඉදිරිපස ඩාර්ට් පිටුපස පලුවටද පිටපත් කරගන්න.


අත ඇදීම.
රෙද්ද නැම්මට සිටින හතරට නවාගන්න.

නැම්මේ සිට පහලට අවශ්‍ය අත උස ලකුනු කර හරහට රේකාවක් අදින්න.

නැවතත් නැම්මේ සිට අගල් 4 හමාරක් පහතින් හරහට රේකාවක් ඇද එහි උරහිස මිම්මම ලකුනු කර ගන්න.
අත වාටිය රේකාවේ හරහට අත වට මිම්ම දෙකට බෙදා මැහුම් වාසි බාගයක් සමග ලකුනු කරන්න.
නැම්මේ ඉහල කෙලවර එම අත්කද රේකාවට යා කරන්න.
එහි මැද ලකුනු කරන්න.
පලමු කොටසේ මැදින් ඉහලට අගල් බාගයක් හැඩවන පරිදිද අවසන් කොටසින් යටට අගල් බාගයක් හැඩවන පරිදිද අත් කට හැඩය මැද ලක්ශය හරහා ඇදගන්න.(රූප සටහනේ පරිදි)
නැම්මෙන් ඉහලට අගලක් ඔසවා එය අත්කට මැදට ශේප් කරන්න.

කොලරය කැපීම.
හරි හතරැස් රෙදි කොටසක් ගෙන එය හතරට නවා රවුමක් කපාගන්න.එහි අවශ්‍ය තරමට කොලර් පලල ගෙන මැදින් කොටසක් (රවුමක් ) ඉවත් කරන්න.එය මැදින් වෙන් කරන්න.කොටස් සියල්ල මෙම රේකාවලින්ම වෙන් කර ගන්න.


මසන අයුරු.
ඉදිරිපස බොත්තම් පටි නවා මසා ගන්න.
ඉදිරිපස හා පිටුපස ඩාර්ට් මසන්න.
උරහිස් මූට්ටු කරගන්න.
අත වාටි මසා අත මුදුන රැලි කරමින් අල්ලා ගන්න.

අන්ශය මසා වාටිය මසා ගන්න.
කොලර් කොටස කර වටට අල්ලා ඉදිරිපසට බොත්තම් අල්ලා ගන්න.

සජීවනී බණ්ඩාර

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *