කුරුටු අකුරු

කුරුටු අකුරු

පස්වන් දාසකට බුදු වන්නට සාමී
මගෙ අවනඩු කියන්නට අද මෙහි ආමී
බුදු හිමි නමැඳ සනසනු වස් හිත දෑමි
යලි නාවාය පිදුරංගල ආ ප්‍රේමී

සුව ඇති යහන් තල කලසකි පුලුළුකුළූ
මුව මඳහාස සරසයි සුදු මුතු කැකුළූ
ගණ නිල් වරල දැක්කොත් විලි වැද මෙකුළූ
විරසක විදුලි ගවසනු ඇත මෙසිහ කුළූ

එනතර දිටිමි අඟනන් සිතුවම් බිතුරූ
ඈ සිටියාය රන් කරඬුව මෙන් සොඳුරූ
මුදවා සලුව පෙරවූ සියුමැලි දෙවුරූ
නෙත් සහසකට දුන්නේ ඇයි රණ තිසරූ

රජ සැප නැති නිසා මගෙ දුප්පත් පැදුරේ
යන්නෙමි ලියා විරහව කැටපත් පවුරේ
ප්‍රේමිය මගේ දෝලිය උන රජ මැදුරේ
පණ සේ රකින් මට හිමි නැති මගෙ රුහිරේ

මේකලා උදාරි

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *