කුරුටු අකුරු

කුරුටු අකුරු

තැන් තැන් වලම හිඳ

අසිහියෙන් හිත් බඳන

අනියම් ආදරේ

දුරකතනයක වෙස් ගෙන

තෙත් වූ ලවන් ලුණු රසින

නොදැක ඇස් තදින් අලවමින

ඒ හිත මගෙන් උදුරාගත්

හැඩයක් නැති පැතලි වෙසඟන,

ඩිජිටල් තිරෙන් රූපත් උන

රෙදි කඳු ඉවුම පිහමන

දරු හැඬුම නිදි නැතිව නෙත

අත් පා රිදුම් තනිව පිරිමදින

නොදැක වෙන ලෝකයක වෙසෙමින

ආදරේ ජංගමය හොරු ගෙන

යනෙන මඟ තනිව දෙදෙන

සැමරුම් මතක කැමරා කාචයක

නොපෙන ගනිතැයි සිහින දුටුවද

උන් තැනම එහෙමමය නැත සිහිය

මුහුණු පොත දෑස් අලවාන

එකට විසුවද බිත්ති හතරක

දුරක් ඇත තිරයකින් වසා ඇස

වඩා රහ තැන් හොය හොයා යන

වගෙයි ප්‍රේමය අයාලේ යන අනියම් ආදරේම රහ උන

සජිනි උයන්ගොඩ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *