කුරුටු අකුරු

කුරුටු අකුරු

දුටුව මුල් දින ඔබෙ නිල් නෙතු

ලන් වූවා පපු තුරුලටම….

දැනුනු උනුහුම නුබෙ ස්පර්ශෙන්

ගත සිත පිබිදුනා  මොල මුදු ආලෙන්…..

ලැබුනි අරුතක් ඔබෙ වදනින්

එළිය වුනි මා ඔබෙ සිනාවෙන්

සුසුම් පොද මගෙ සිහින බොළදී

ඉන්ට බැහැ නොදැක ඔය නෙතු…..

දනිමි දවසක යන්න යන බව

ඔබෙ ඔය අත වෙන කෙනෙකු අරගෙන

සතුටක්ද දුකක්ද නොදනී මා අද

නුබ මගෙයි…. මගෙ නොවෙයි….

නෙතන්‍යා

සනාලි ප්‍රනාන්දු

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *