රවුම් හැඩයේ ගෙතුම් ඉගෙන ගනිමු

රවුම් හැඩයේ ගෙතුම් ඉගෙන ගනිමු

රවුම් හැඩයේ ගෙතුම් ඉගෙන ගනිමු

අමිගුරුමි ගෙතුම් කලාවේ බහුලවම භාවිතා වන්නේ රවුම් සහිත ගෙතීමේ ක‍්‍රමවේදයයි. මේ නිසා පළමු පියවර ලෙස රවුම් සහිත ගෙතුම් කරන අයුරු ඉගෙනීම ඉතා වැදගත්.
ගෙතුම් කලාවේ රවුමක් ගෙතීම ආරම්භ කරන ක‍්‍රම කිහිපයකි. මෙයින් අමිගුරුමි කලාවේ සුලබව භාවිතා වන්නේ මැජික් මුදුව තුළට පිරවිලි කිරීමේ ක‍්‍රමයයි.

මැජික් මුදුව ගොතමු
1.රූපයේ ඇති ආකාරයට ඇගිලි දෙක වටා නූල් පට ඔතාගන්න.
2.ගෙතුම් කටුව ඇතුල් කර නූල පටලවන්න.
3.දැන් තොණ්ඩුවක් ඉවතට ගන්න.
4.දැන් දම්වැලක් ගොතන්න.
5.දැන් මුදුව සකසාගෙන අවසන් ,මුදුව තුළට පිරවිලි කරමු.
6.රූපයේ ඇති පරිදි ඊතලයෙන් පෙන්වා ඇති මුදුව තුළට, පසු ගිය පාඩමේ දී පෙන්වා දුන් දෙපට පිරවිල්ල දමාගනිමු.
මැජික් මුදුවට පිරවිලි කරගැනීම

 1. මුදුව තුළට ගෙතුම් කටුව ඇතුල් කරන්න.
 2. දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න.
 3. මෙලෙස මුදුව තුළින් ගෙතුම් කටුව යවමින් දෙපට පිරවිලි (සිංගල් ක්‍රොෂේ 8ක් කරගන්න.
 4. දැන් රූපයේ පරිදි දකුණතින් පිරවිලි කරගත් කොටසත් වමතින් නූල් පටේ නිදහස් කොණිනුත් අල්ලාගන්න.
 5. පිරවිලි එකට ළං වන තුරු නිදහස් කොණින් ඇදගන්න.

දැන් දැන් වටය අවසන් කිරීම සඳහා පළමු පිරවිල්ල සමඟ 8 වෙනි පිරවිල්ල යා කර ගත යුතුයි.
මේ සදහා ලිස්සා හැරීම (ස්ලිප් ස්ටිච්* භාවිතා වේ.

ලිස්සා හැරීම (ස්ලිප් ස්ටිච්*

 1. වටයේ පළමු පිරවිල්ලට ගෙතුම් කටුව ඇතුල් කර තොණ්ඩුවක් ඉවතට ගන්න.
 2. දැන් ගෙතුම් කටුව මත තොණ්ඩු 2ක් දක්නට ඇත. මෙයින් අංක යොදා ඇති දෙවන තොණ්ඩුව පළමු තොණ්ඩුව අතරින් ඉවතට ගන්න.
 3. ලිස්සා හැරීම අවසන්
  දැන් අපි පළමු වටය කරගෙන අවසන්

දෙවන වටය

 1. දෙවන වටය පටන් ගැනීම සඳහා දම්වැලක් ගොතන්න.
 2. දැන් ලිස්සා හැරීම කරගත් පිරවිල්ලටම දෙපට පිරවිලි 2ක් දමාගන්න.
 3. මෙලෙස සෑම පිරවිල්ලකටම දෙපට පිරවිලි 2 බැගින් දමාගන්න.
 4. වටය අවසානයේදී පළමු පිරවිල්ලට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරන්න. දෙවන වටය අවසන් වන විට සම්පූර්ණ පිරවිලි ගණන 16 ක් ලැබිය යුතුයි.
 5. ඉතිරි වටයන් සම්පූර්ණ කරගැනීමට අපි සංකේත සටහන භාවිතා කරමු.
 6. සංකේත සටහන
 7. සංකේත යතුර

මෙලෙස සෑම වටයක්ම දම්වැලකින් පටන් ගෙන පෙර වටයේ ලිස්සා හැරීම කරගත් පිරවිල්ලටම පිරවිලි දැමීමෙන් ආරම්භ කරන්න.(පහත පැහැදිලි කිරීම් සමඟ සංකේත සටහන බලන්න*

3 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න. (පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි, 2වන පිරවිල්ලකට දෙපට පිරවිලි 1ක් හා ඊළග පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 1ක් බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න, දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 24ක් විය යුතුයි .

4 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න. (පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි, 2වන පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 1 යි. 3 වන පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 1 යි* වරහන් තුළ ඇති පරිදි වටය අවසන් වන තුරු එක් පිරවිල්ලකට පිරවිලි 2ක් හා ඊළග පිරවිලි 2 ට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න. දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න- වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 32ක් විය යුතුයි.

5 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න. පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි. 2වන 3වන හා 4වන පිරවිලි සඳහා දෙපට පිරවිලි 1 බැගින්* වරහන් තුළ ඇති පරිදි වටය අවසන් වන තුරු එක් පිරවිල්ලකට දෙපට පිරවිලි 2ක් හා ඊළග පිරවිලි 3 ට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න, දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 40ක් විය යුතුයි.

6 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න ( පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි . 2වන 3වන 4වන හා 5වන පිරවිලි වලට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින්* වරහන් තුළ ඇති පරිදි වටය අවසන් වන තුරු එක් පිරවිල්ලකට දෙපට පිරවිලි 2ක් හා ඊළග පිරවිලි 4 ට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න, දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න- වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 48ක් විය යුතුයි.

7 වටය – සෑම පිරවිල්ලකටම දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් කරගන්න. දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 48ක් විය යුතුයි.

8 වටය – සෑම පිරවිල්ලකටම දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් කරගන්න. දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 48ක් විය යුතුයි.

 1. වට 8ම අවසන් කරගත් විට මෙලෙස දිස් වේ.

මීළග කලාපයෙන් නැවත හමුවෙමු
අශිංසලා රත්නායක

රවුම් හැඩයේ ගෙතුම් ඉගෙන ගනිමු

අමිගුරුමි ගෙතුම් කලාවේ බහුලවම භාවිතා වන්නේ රවුම් සහිත ගෙතීමේ ක‍්‍රමවේදයයි. මේ නිසා පළමු පියවර ලෙස රවුම් සහිත ගෙතුම් කරන අයුරු ඉගෙනීම ඉතා වැදගත්.
ගෙතුම් කලාවේ රවුමක් ගෙතීම ආරම්භ කරන ක‍්‍රම කිහිපයකි. මෙයින් අමිගුරුමි කලාවේ සුලබව භාවිතා වන්නේ මැජික් මුදුව තුළට පිරවිලි කිරීමේ ක‍්‍රමයයි.

මැජික් මුදුව ගොතමු
1.රූපයේ ඇති ආකාරයට ඇගිලි දෙක වටා නූල් පට ඔතාගන්න.
2.ගෙතුම් කටුව ඇතුල් කර නූල පටලවන්න.
3.දැන් තොණ්ඩුවක් ඉවතට ගන්න.
4.දැන් දම්වැලක් ගොතන්න.
5.දැන් මුදුව සකසාගෙන අවසන් ,මුදුව තුළට පිරවිලි කරමු.
6.රූපයේ ඇති පරිදි ඊතලයෙන් පෙන්වා ඇති මුදුව තුළට, පසු ගිය පාඩමේ දී පෙන්වා දුන් දෙපට පිරවිල්ල දමාගනිමු.
මැජික් මුදුවට පිරවිලි කරගැනීම

 1. මුදුව තුළට ගෙතුම් කටුව ඇතුල් කරන්න.
 2. දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න.
 3. මෙලෙස මුදුව තුළින් ගෙතුම් කටුව යවමින් දෙපට පිරවිලි (සිංගල් ක්‍රොෂේ* 8ක් කරගන්න.
 4. දැන් රූපයේ පරිදි දකුණතින් පිරවිලි කරගත් කොටසත් වමතින් නූල් පටේ නිදහස් කොණිනුත් අල්ලාගන්න.
 5. පිරවිලි එකට ළං වන තුරු නිදහස් කොණින් ඇදගන්න.

දැන් දැන් වටය අවසන් කිරීම සඳහා පළමු පිරවිල්ල සමඟ 8 වෙනි පිරවිල්ල යා කර ගත යුතුයි.
මේ සදහා ලිස්සා හැරීම (ස්ලිප් ස්ටිච්* භාවිතා වේ.

ලිස්සා හැරීම (ස්ලිප් ස්ටිච්*

 1. වටයේ පළමු පිරවිල්ලට ගෙතුම් කටුව ඇතුල් කර තොණ්ඩුවක් ඉවතට ගන්න.
 2. දැන් ගෙතුම් කටුව මත තොණ්ඩු 2ක් දක්නට ඇත. මෙයින් අංක යොදා ඇති දෙවන තොණ්ඩුව පළමු තොණ්ඩුව අතරින් ඉවතට ගන්න.
 3. ලිස්සා හැරීම අවසන්
  දැන් අපි පළමු වටය කරගෙන අවසන්

දෙවන වටය

 1. දෙවන වටය පටන් ගැනීම සඳහා දම්වැලක් ගොතන්න.
 2. දැන් ලිස්සා හැරීම කරගත් පිරවිල්ලටම දෙපට පිරවිලි 2ක් දමාගන්න.
 3. මෙලෙස සෑම පිරවිල්ලකටම දෙපට පිරවිලි 2 බැගින් දමාගන්න.
 4. වටය අවසානයේදී පළමු පිරවිල්ලට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරන්න. දෙවන වටය අවසන් වන විට සම්පූර්ණ පිරවිලි ගණන 16 ක් ලැබිය යුතුයි.
 5. ඉතිරි වටයන් සම්පූර්ණ කරගැනීමට අපි සංකේත සටහන භාවිතා කරමු.
 6. සංකේත සටහන
 7. සංකේත යතුර

මෙලෙස සෑම වටයක්ම දම්වැලකින් පටන් ගෙන පෙර වටයේ ලිස්සා හැරීම කරගත් පිරවිල්ලටම පිරවිලි දැමීමෙන් ආරම්භ කරන්න.(පහත පැහැදිලි කිරීම් සමඟ සංකේත සටහන බලන්න*

3 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න. (පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි, 2වන පිරවිල්ලකට දෙපට පිරවිලි 1ක් හා ඊළග පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 1ක් බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න, දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 24ක් විය යුතුයි .

4 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න. (පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි, 2වන පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 1 යි. 3 වන පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 1 යි* වරහන් තුළ ඇති පරිදි වටය අවසන් වන තුරු එක් පිරවිල්ලකට පිරවිලි 2ක් හා ඊළග පිරවිලි 2 ට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න. දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න- වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 32ක් විය යුතුයි.

5 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න. පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි. 2වන 3වන හා 4වන පිරවිලි සඳහා දෙපට පිරවිලි 1 බැගින්* වරහන් තුළ ඇති පරිදි වටය අවසන් වන තුරු එක් පිරවිල්ලකට දෙපට පිරවිලි 2ක් හා ඊළග පිරවිලි 3 ට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න, දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 40ක් විය යුතුයි.

6 වටය – දම්වැලක් ගොතන්න ( පළමු පිරවිල්ලට දෙපට පිරවිලි 2 යි . 2වන 3වන 4වන හා 5වන පිරවිලි වලට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින්* වරහන් තුළ ඇති පරිදි වටය අවසන් වන තුරු එක් පිරවිල්ලකට දෙපට පිරවිලි 2ක් හා ඊළග පිරවිලි 4 ට දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් එන ලෙස වටය සම්පූර්ණ කරන්න, දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න- වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 48ක් විය යුතුයි.

7 වටය – සෑම පිරවිල්ලකටම දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් කරගන්න. දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 48ක් විය යුතුයි.

8 වටය – සෑම පිරවිල්ලකටම දෙපට පිරවිලි 1 බැගින් කරගන්න. දැන් ලිස්සා හැරීමකින් පළමු පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න – වටය අවසන් වන විට පිරවිලි ගණන 48ක් විය යුතුයි.

 1. වට 8ම අවසන් කරගත් විට මෙලෙස දිස් වේ.

මීළග කලාපයෙන් නැවත හමුවෙමු
අශිංසලා රත්නායක

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *