හැඩට අඳින්නට නවීන බ්ලවුස් මෝස්තරයක්

හැඩට අඳින්නට නවීන බ්ලවුස් මෝස්තරයක්


මෙවර කලාපයෙන් ඔබවෙත ගෙන එන්නේ තරුණ යුවතියකට ගැලපෙන බ්ලවුස් මෝස්තරයක් මසා ගන්නා අයුරුයි.
මේ සඳහා ඕනෑම වර්ගයක රෙදි වර්ගයක් හෝ සිල්ක් කඩා හැලෙන රෙදි ද වඩාත් යෝග්‍ය වේ. උස මෙන් දෙගුණයක රෙදි කොටසක් ප‍්‍රමාණවත් වේ.

අවශ්‍ය මිමි.
උස-25 (අවශ්‍ය තරම්
උරහිස-15
පපුව වට 36
ඉන වට 32
උකුල වට 36
ඉනට උස 15
ඔපනැලි පළල 8
අත උස 5
අත අග මිම්ම 12
කර වට 15

මිමි ගණනය-

උරහිස මිම්ම /2 =7.5 එකතු කිරීම 0.5 (මැහුම් වාසි =8

උස
25 එකතු කිරීම 1 (වාටිය* එකතු කිරීම 0.5 =26.5

පපුව වට මිම්ම
36/4 එකතු කිරීම 1(බුරුලට* එකතු කිරීම 0.5 (මැහුම් වාසි*=10.5

ඉන වට මිම්ම
32/4 එකතු කිරීම 1 ( ඩාර්ට් සඳහා එකතු කිරීම 1 (බුරුලට* එකතු කිරීම 0.5 (මැහුම් වාසි=10.5

ඉනට උස
15 එකතු කිරීම 0.5=15.5

උකුල වට මිම්ම
36/4 එකතු කිරීම 1(බුරුලට* එකතු කිරීම 0.5 (මැහුම් වාසි*
ඔපනැලි පළල /2 = 4
අත උස 5 එකතු කිරීම 1.5=6.5අත අග මිම්ම /2 එකතු කිරීම 0.5=6.5 කර වට මිම්ම /4=3.75 -0.5=3.25

ඉදිරි පලූව සකසන අයුරු-

ඉරට වාටි එකට සිටින සේ රෙද්ද දෙකට නවා ගන්න.
එහි අගල් 1 හමාරක් ඉඩ තබා ( බොත්තම් තීරුවට* පහලට රේඛාවක්් ඇඳ එහි බ්ලවුසයේ උස ලකුණූ කරන්න.

එම රේඛාවේ ඉහල මුදුනේ සිට හරහට රේඛාවක්් ඇඳ එහි උරහිස අගය ලකුණූු කරන්න.

එම රේඛාවේ මුදුනේ සිට පහලට උරහිස මිම්මම නැවතත් ලකුණු කර හරහට රේඛාවක්් අඳින්න.එහි පපුව අගය ලකුණු කරන්න.

උරහිස කෙලවර සිට පහලට අඟල් තුන් කාලක් පහත් කර එය නැම්ම දෙසට යා කර උරහිස හැඩ රේඛාව අඳින්න.

එම රේඛාව කෙලවර සිට පහලට පපුව රේඛාවට යා කරන්න.

එහි මැද ලකුණු කර ඇතුලට අඟල් කාලක් ලකුණූ කර එ් හරහා උරහිස් කොනට හා පපුවට යාවන පරිදි රේඛාවක් අඳින්න.පපුව අග හා අඟල් කාල ඇතුලට ගත් තැන වක‍්‍ර කරමින් අත්කට අඳින්න.

උරහිස රේඛාවේ නැම්මේ සිට අඟල් 3 ක් ( සම්මත* ලකුණු කර පහලට ඉනට උස ලකුණු කරමින් හරහට රේඛාවක් අඳින්න. එහි ඉන මිම්ම ලකුණු කරන්න.

උස ලකුණු කළ රේඛාවේ සිට හරහට උකුල මිම්ම ලකුණු කර
පපුව අගය ඉන අගය හා උකුල මිම්ම යා කරමින් අන්ශය අඳින්න.වාටියෙන් ඉහලට අඟල් භාගයක් හැඩ කරගන්න.

ඉන රේඛාවේ ඩාර්ට් අතර පරතරය දෙකට බෙදා ලකුණු කරන්න. එහින් දෙපසට අඟල් භාගය බැගින් ලකුණු කරන්න.
පපුවෙන් පහලට අඟලක් ලකුණු කර එය දෙපස ලකුණු කරගත් ලක්ෂයන් වලට යා කරමින් ඩාර්ට් හැඩය අඳින්න. ඉනෙන් පහලට ඩාර්ට් උස අඟල් 5 කි.

නැම්මේ සිට පහලට අඟල් 5 ක් කර ගැඹූර ලකුණු කරන්න. උරහිස රේඛාවේ කර මිම්ම හතරෙන් බෙදා අඟල් භාගයක් අඩුකල අගය ලකුණු කර එම ලක්ෂයන් යා කරමින් කර හැඩය අඳින්න.

පිටුපස

ඉදිරි පලූවෙන් බොත්තම් වාසිය ද අත් හැර තවත් අඟල් භාගයක් අඩුවෙන් නැම්මට රෙද්ද එලා ගන්න

පිටුපස කර ගැඹුර අඟල් එක හමාරක් නැම්මේ සිට පහලට ලකුණු කර ඉදිරිපස කර මිම්ම තෙක් යාකර කර හැඩය අඳින්න.

පිටුපස අත්කට සරල රේඛාව දිගේ පහලට ලකුණු කර ඉදිරිපස අත්කට හමුවන තැනදී වක‍්‍ර කර පෙර පරිදි අඳින්න. අන්ශය හා වාටිය ඉදිරි පලූවේ ආකාරයටම කපාගන්න. ඉදිරිපස ඩාර්ට් පිටුපස පලූවට ද පිටපත් කරගන්න.

අත ඇදීම.
රෙද්ද නැම්මට සිටින හතරට නවාගන්න.

නැම්මේ සිට පහලට අවශ්‍ය අත උස ලකුණු කර හරහට රේඛාවක් අඳින්න.

නැවතත් නැම්මේ සිට අඟල් 4 හමාරක් පහතින් රේඛාවක් ඇඳ එහි උරහිස මිම්මම ලකුණු කර ගන්න.
අත වාටිය රේඛාවේ හරහට අත වට මිම්ම දෙකට බෙදා මැහුම් වාසි භාගයක් සමඟ ලකුණු කරන්න.
නැම්මේ ඉහල කෙලවර එම අත්කඳ රේඛාවට යා කරන්න.
එහි මැද ලකුණු කරන්න.
පළමු කොටසේ මැදින් ඉහලට අඟල් භාගයක් හැඩවන පරිදිද අවසන් කොටසින් යටට අඟල් භාගයක් හැඩවන පරිදිද අත් කට හැඩය මැද ලක්ෂය හරහා ඇඳගන්න.(රූප සටහනේ පරිදි*
නැම්මෙන් ඉහලට අඟලක් ඔසවා එය අත්කට මැදට ශේප් කරන්න.

කොලරය කැපීම.
හරි හතරැුස් රෙදි කොටසක් ගෙන එය හතරට නවා රවුමක් කපාගන්න.එහි අවශ්‍ය තරමට කොලර් පළල ගෙන මැදින් කොටසක් (රවුමක් * ඉවත් කරන්න.එය මැදින් වෙන් කරන්න. කොටස් සියල්ල මෙම රේඛා වලින්ම වෙන් කර ගන්න.

(රූප සටහන බලන්න*

මසන අයුරු.
ඉදිරිපස බොත්තම් පටි නවා මසා ගන්න.
ඉදිරිපස හා පිටුපස ඩාර්ට් මසන්න.
උරහිස් මූට්ටු කරගන්න.
අත වාටි මසා අත මුදුන රැුලි කරමින් අල්ලා ගන්න.

අන්ශය මසා වාටිය මසා ගන්න.
කොලර් කොටස කර වටට අල්ලා ඉදිරිපසට බොත්තම් අල්ලා ගන්න.

සජීවනී බණ්ඩාර

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *