2019 සිංගර් විලාසතා දැක්ම සහ සම්මාන උළෙල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අවසන් වේ

2019 සිංගර් විලාසතා දැක්ම සහ සම්මාන උළෙල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අවසන් වේ

ලොවට මැහුම් කලාව දායාද කල සිංගර් හි අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය විසන් 2019 වර්ෂය සඳහා වූ විලාසතා දැක්ම සහ සම්මාන උළෙල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් නිමා වූයේ x ලංකාවට ඉතා දක්ෂ ඇඳුම් නිර්මාණශිල්පි ර්‍ණයන් රාශියක් බිහි කරමිනි. පසුගියදා කොළඹ සරිමාලවෝ බණඩාරනායක අනුස්මරණ ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානලේදි පැවති මෙම උළෙල සඳහා සිංගර් හි කළමණාකාරිත්වය ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.
රටෙහි තරුණ තරු ර්‍ණයන්ගේ නිර්මාණශිලීත්ව හැකියාවන් වර්ධනයෙහි ලා මහඟු මෙහෙවරක් ඉටු කරන සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය විසින් මෙවර විලාසිතා දැක්ම සඳහා සිසුන් 49 දෙනෙකුගේ නිර්මාණ 60කට අධික ප්රමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිබිණ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *