චූටි දුවට එක මිම්මෙන් ගවුමක්.

චූටි දුවට එක මිම්මෙන්  ගවුමක්.

\

මෙය ඔබේ මිම්මට ආදේශ කර ගන්න

උරහිස =9

                9/2=4.5

පපුව මිම්ම සොයමු

උරහිස මිම්ම/2 ට තවත් අගල් එක හමාරක් එකතු කල අගය එක් පැත්තක පපුව අගයයි.

එවිට 9/2  එකතු කිරීම 1.5=6

6 ට තවත් මැහුම් වාසි එක හමාරක් එකතු කල යුතු වේ. එවිට පපුව රේකාව 7.5

ඉදිරිපස.

මැද නැම්මට නැවූ රෙද්දක ඉහල වාටියේ සිට හරහට උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදා වාසි 0.5  සමග ලකුනු කරන්න.5

උරහිස කෙලවර සිට පහලට අගල් බාගයක් සම්මත මිනුමක් ලෙස පහත්කර එය උරහිස මුදුනට යා කරන්න.

ඉහල උරහිස රේකාවේ සිට නැම්ම දිගේ පහලට උරහිස අගයම ලකුනු කරන්න.5

එම ලක්ශයේ සිට හරහට පපුව රේකාව ඇද සොයාගත් පපුව අගය ලකුනු කරන්න. 7.5

උරහිස පහත් කල තැන සිට පහලට පපුව රේකාව තෙක් රේකාවක් පහතට අදින්න.

එම රේකාවේ මැද ලකුනු කරමින් ඇතුලට අගල් බාගයක් ලකුනු කර උරහිස හා පපුවට යා වෙන පරිදි රේකාවක් ඇද අගල් බාගය හා පපුව කෙලවර වක්‍ර කරමින් අත්කට හැඩය අදින්න.

ගවුමේ උස ලකුනු කර වාටිය රේකාව ලකුනු කර ගනිමින්  එහි පපුව අගයම ලකුනු කර රේකාවක් අදින්න. ඉන් පිටතට අගල්  3 ක් හෝ වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් ලකුනු කර පපුව කෙලවර හා වාටිය කෙලවර යා කර අන්ශය අදින්න

කර ගැබුර අවශ්‍ය පමනට ලකුනු කර  කර හැඩය අදින්න. ඇදගත් රේකා දිගේ ඉදිරිපස පලුව කපා ගන්න.

පිටුපස පලුව.

කපාගත් ඉදිරිපස පලුව  ඉරට වාටි එකට සිටින සේ එලාගත් රෙද්ද මත අගලක් ඉඩ තබා එලා ගන්න.එම අගල බොත්තම් හෝ ශිපරයක් අල්ලා ගැනීම සදහායි.

එම හැඩය දිගේම පිටුපස පලුව කපාගන්න.

පිටුපස කර අගල් එක හමාරක් කපා ගන්න.

මසන අයුරු.

උරහිස් මූට්ටු කරන්න. පිටුපස විවරයට තැබූ කොටසට ශිපරය හෝ බොත්තම් අල්ලා ගන්න.අත් පයිපින් හෝ ෆේසීන් අල්ලා ගන්න.අත අගට පටියක් රැලි කරමින් අල්ලා ගන්න.කරටද රැලි පටියක් අල්ලා ගන්න.

අන්ශය මූට්ටු කර වාටිය මසා ගන්න.වාටියටද රැලි පටියක් අල්ලා හැඩකර ගන්න.

සජීවනී බණ්ඩාර

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *