කොරෝනා වසංගත තත්වය පාලනය කිරීම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණු 8 වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙල

කොරෝනා වසංගත තත්වය පාලනය කිරීම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණු 8 වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙල

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සදහා 80% ක ප්‍රශස්ත සංචරණ සීමාවක් සහතික කිරීම වෙනුවෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කරන 8 වැදෑරුම් වැඩපිලිවෙල.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *