නවීන විලාසිතාවක බ්ලවුසයක් මහමු

නවීන විලාසිතාවක බ්ලවුසයක් මහමු

හයි නෙක් විලාසිතාවන් ප්‍රියකරන යුවතියන් වෙනුවෙන්  මෙවර කලාපයෙන් ගෙන එන්නේ කොලර් වෙනම නොයෙදූ එහෙත් කොලර් එකක් දැමූ ලෙස පෙනෙන ජැකට් විලාසිතාවක් ප්‍රින්සස් ලයින් මෝස්තරය සමග.

රෙදි ප්‍රමාණය

 • රෙදි මීටර් 1
 • ලයිනින්ග් යාර  1 කාලක් හෝ 1.5 ක්
 • මිමි ගැනීම.
 • උරහිස මිම්ම 15
 • පපුව වට 36
 • ඉන වට 32
 • බ්ලවුසයේ උස  16
 • පොයින්ට් උස 11
 • කර ගැබුර 7
 • කිහිලි වට 18
 • අත උස 12
 • අත අග මිනුම. 10
 • ඔපනැලි පලල 7

පළමු පියවර ඉදිරි පලුව නිර්මානය.

මුලින්ම අගල් 4 ක් ඉහලින් ඉඩ තබා හරස් රේඛාවක් අදින්න.

නැවත හක් තීරුව සදහා අඟල් බාගයක් වෙන් කොට  පහළට රේඛාවක් ඇද එහි බ්ලවුසයේ උස ලකුණු කරන්න.  

ඉහල හරස් රේඛාවේ  උරහිස අගය දෙකට බෙදා ලකුණු කරන්න.

එතැන් සිට පහළට  අත්කට උස ලකුණු කරන්න.මෙය සොයාගන්නා ආකාරය කලින් කලාපවල දක්වා ඇත. මෙහි මහත කෙනෙක් නිසා උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදා  ඉන් අගලක් අඩු කර 6.5 අත්කට රේඛාව ලකුණු කර ඒ හරහා පපුව රේඛාව ඇඳ එහි පපු වට අගය හතරෙන් බෙදා ලකුණු කරන්න.

අත්කට රේඛාවේ මැදින් අඟල් බාගයක් ඇතුලට ලකුණු කර එම ලක්ෂය හා පපුවෙ කොන යා කරමින් අත්කට හැඩය අදින්න.

උරහිස රේඛාවේ සිට පහළට පොයින්ට් උස ලකුණු කර පොයින්ට් රේඛාව ඇදගන්න.

උස ලකුනු කල ලක්ශයේ සිට හරහට ඉණ මිම්ම 4 න් බෙදා ලකුණු කර   8   එයට අදාල ඩාර්ට් ප්‍රමාණයද 10 ක් ලෙස ගෙන ඉණ රේඛාව අදින්න.මෙය  කලින් කලාපවල සදහන් කරන ලදී.  ඉණ පපුව අග දක්වා යා කර අන්ශය අදින්න.

ඉණ රේකාවේ ඔපනැලි පලල  දෙකෙන් බෙදා ලකුනු කරන්න. 3.5  ක් වේ.

එම ලකුණු කල ලක්ශය දෙපසට ඩාර්ට් ප්‍රමාණය දෙකට බෙදා දෙපසට ලකුණු කරමින් පොයින්ට් රේඛාවට යා කර ඩාර්ට් හැඩය අදගන්න. ( අගල් 2 /2 =1 බැගින් දෙපසට)

කිහිලි කට රේඛාවේ  හරි මැදට පොයින්ට් උස ලක්ශය වක්‍ර කර ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය ඇදගන්න.

ඉහල උරහිස රේඛාවේ මුල සිට හරහට අඟල් 3 ක් ලකුණු කර ගන්න. එය නැවත දෙකට බෙදා 1 හමාර බැගින් වෙන් කර ගන්න.පළමු කොටසින් ඉහළට අගල් 3 .5 ක් මහත කෙනෙක්ටද 3.25 ක් කෙට්ටු කෙනෙක්ටද  ඉහලට  ලකුනු  කරන්න අගල් 1 හමාරේ  පලලින් කොටු හැඩයක් එවිට දිස් වේ.රූප සටහන බලන්න. කර ගැබුර නැම්මේ සිට පහලට ලකුනු කර  අඟල් එක හමාරක් වෙන් කල තැනට කර හැඩය ඇදගන්න.  කරට හා කොටු හැඩය වටේට උරහිසට මැහුම් වාසි බාගය බැගින්ද අන්ශයට අඟලක්ද ඉනට අඟල් බාගයක්ද තබා කපා ගන්න.

 පිටුපස පලුව

කපාගත් ඉදිරි පලුව ආධාරයෙන් පිටුපස කපා ගනිමූ.

ඉදිරි පලුවේ හක් තීරුවට තැබූ කොටස හා පිටුපස පලුවෙන් නියතයක් ලෙස අඩුවිය යුතු අඟල් බාගය අඩු කොට හා  ඉහලට එසවූ කොටු හැඩය නමාගෙන නැම්මට නැමූ රෙද්දක ඉදිරි පලුව එලා  ගන්න.

අත්කට අඟල් බාගයක් පිටට පන්නා අත්කට හැඩය ද ඉණ රේඛාවෙන් ඩාර්ට් සදහා  වෙන් කල  ප්‍රමාණයද අත හැර පිටුපස ඉණ හා අන්ශය ඇඳගන්න.  කර කපන්නේ නැත. උරහිසට අන්ශයට හා ඉණට මැහුම් වාසි තබා කපන්න.

ඉදිරි පලුවේ කොටස් වෙන් කිරීම.

මෙහි ඩාර්ට් ඉවත්වේ.රූප සටහනේ ආකාරයට දෙපසට මැහුම් වාසි තබා ඩාර්ට් ඉවත් කරමින් රෙද්දට ඇදගන්න.මෙය මුලින්  බ්ලොක් එකකට ගෙන පසුව රෙද්දට ඇදගන්න. ( රූප සටහන් බලන්න.)

අත ලකුණු කිරීම 

 උස මෙන් දෙගුණයක් රෙදි. ගෙන එය හතරට නවාගන්න (නැම්මට සිටින සේ)

නැම්මේ සිට පහලට  අත උස ලකුණු කර   අත  වාටිය ඇදගන්න.අත අග මිම්ම දෙකට බෙදා(5  )ලකුනු කරන්න.

ඉහල සිට පහලට නැවත නැම්මෙ සිට 3.5 ක් ( පොදු)  ලකුණු කර අත්කද රේඛාව අදින්න.

එහි ලකුනු කරනුයේ බ්ලවුසයේ ඇඳගත් අත්කටින් එක හමාරක් අඩු කල අගය වේ. අත්කඳ හා අත් අග ලක්ෂය  යා කර අත් අන්ශය  අදින්න. ඉහල නැම්ම හා අත්කද ලක්ශය යා කර ඇදගත් ඇල රේඛාව කොටස් හතරකට බෙදා ගන්න.පළමු කොටසින් ඉහලට  අඟල් බාගයක්ද අවසන් කොටසින් පහලට අඟල් බාගයක්ද ලකුණු කරමින් අත්කට වක්‍රය ඇද අත්කට වක්‍රයට අගල් බාගයක්ද අන්ශයට අගලක්ද ලකුණු කර වාටියටද අගල් බාගයක්  මැහුම් වාසි තබා කපාගන්න.

ඉදිරි කර ෆේසිම ඉහල කොටු හැඩය සමග කපා ගන්න.

මසා ගැනීම.

සෑම කොටසකටම ලයිනින්ග් කොටසක් අවශ්‍ය වේ.

ඉහලට තැබූ කොටුව කොටසට හා කරට පේපර් ස්ටිප් කැපිය යුතු වේ.  කර ෆේසිම හා එක්කොට ලයිනින් තබා  කර ෆේසිම මසා ඉන්පසු  අන්ශ කොටස් මූට්ටු කර  කොටු හැඩයන් දෙක එකට  මූට්ටු කර ගන්න. පිටුපස පලුව හා එම හැඩය උරහිස් අල්ලනවාත් සමගම  මූට්ටු කර ගන්න. අත් අල්ලා  ඉණ වාටිය මසා අන්ශය අල්ලා ගන්න.ඉදිරිපස හක් තීරුව මසා නිමකර ගන්න.     

මැහුම් උපදේශිකා

දිල්හාරා සජීවනී බණ්ඩාර

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *