වැරදි හදුනා ගනිමින් ,නිවැරදි කර ගනිමින් පිවිසෙමු බෙිකින් කලාවට *

වැරදි හදුනා ගනිමින් ,නිවැරදි කර ගනිමින් පිවිසෙමු බෙිකින් කලාවට *


*කේක් සැදිමෙිදි සිදුවන වැරදිමි සහ අතපසුවිමි නිසා නිවැරදිව කේක් එක සකසා ගැනිමට නොහැකි වෙිනවා.එම නිසා කේක් සැදිමට ප්‍රථමයෙන් සිදුවිය හැකි ඒවැනි වැරදිමි හා එයට හේතුව සහ එය නිවැරදි කර ගන්නෙ කෙසේද දැනගෙන කේක් හදන්න පටන් ගමු.

*කේක් එක මැදින් ඉස්සිම
හේතුව -: බටර් අඩු විම,කේක් මීශ්‍රණය තද.ගතියෙන් යුක්ත විම ,උදුනේ උඩ උණුසුම අධික විම
විසදුම -:වටිටෝරැව අනුව යොදන්න ,දියර පරිමාව/බිත්තර වැඩිකරන්න,උඩ උණුසුම අඩු කරන්න*කේක් බැසිම
හේතුව -:සීනි වැඩි විම,පිටි/බිත්තර මද බව.බෙිකින් පවුඩර් වැඩි විම,උදුන නිවි තිබිම
විසදුම -:වටිටෝරැව අනුව යොදන්න,පිටි/බිත්තර වැඩි කරන්න,බෙිකින් පවුඩර් වටිටෝරැව අනුව යොදන්න,උදුන රත් කරන්න


*කේක් එක අඩුවෙන් ඉස්සිම
හේතුව -:අඩුවෙන් තැමිබිම
විසදුම -:හොදින් බෙික් වු පසු ඉවතට ගන්න

*මතු පිට තද ගතියෙන් යුක්ත විම
හේතුව -:ඉතා අධික උණුසුම,උදුනේ ඉහළ උණුසුම වැඩිවිම,සීනි හා කිරි අධික විම,
විසදුම -:නියම උණුසුම යටතේ බෙික් කරන්න,ඉහළ උණුසුම අඩු කරන්න,වටිටෝරැව අනුව සීනි,කිරි යොදන්න.

*පාට මදි විම
හේතුව -:උදුන නිවි තිබිම,තුලනය නොවු වටිටෝරැව
විසදුම -:උදුනේ උණුසුම පාලනය කරන්න,වටිටෝරැව නියමිත පරිදි යොදන්න*ඝනකමි පිට පොත්ත
හේතුව -:උදුනේ උනුසුම අධික විම,බෝහෝ වෙිලාවක් බෙික් විම,තැටියට අවශ්‍ය ආවරණය නොමැතිකම
විසදුම -:උදුනේ උණුසුම පාලනය,නියමිත කාලය යොදා ගන්න,නිවැරදි ලෙස තැටිය ආවරණය කරන්න
සියළු වැරදි නිවැරදි කරමින් කේක් කලාවට පිවිසෙන්න.එය තුලින් අගනා නිර්මාණ බිහි කල හැකියි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *