කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම.

කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම.

කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රයිවට් ඒරියා එක නිතරම පිරිසිඳුව තබා ගැනීමට සෞඛ්‍යසම්පන්න ජීවිතයකයට ඉතාම වැදගත්. මෙහිදී සැලකිය යුතු ප්‍රධානම කාරණය වන්නේ එම ප්‍රදේශය පිරිසිඳු කරන ද්‍රවය පිළිබ්ඳව. මෙහි සම්මතය නම් කිසිම විටෙක තද සුවඳ සහිත සබන් හෝ බොඩි වොශ්…

Read More
ඉන්ටවිවි එකකට නිවැරදිව ඇඳුම් අඳිමුද?

ඉන්ටවිවි එකකට නිවැරදිව ඇඳුම් අඳිමුද?

සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණයක් එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටවිවි එකකට යන්න ඔබට ඕනේ තරම් අවස්ථා ලැබිලා ඇති. ගියපු හැම ඉන්ටවිවි එකම ඔබ පාස් වෙලත් ඇති. ඉන්ටවිව් එකකට යද්දි හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ” First Impression Matters” කියන දේ. ඒ කියන්නේ හැම…

Read More