ඔබේම දෑතින් ඔබේ චූටි දෝනිට ලස්සන රෙද්ද හැට්ට මෝස්තරයක් මහමු.

ඔබේම දෑතින් ඔබේ චූටි දෝනිට ලස්සන රෙද්ද හැට්ට මෝස්තරයක් මහමු.

අවශ්‍ය මිමි.
උරහිස 9
පපුව වට 22
හැට්ටයේ උස 10
රෙද්දේ උස 22
කර ගැබුර 4
අත උස 7
රෙද්දේ ඉන වට ප්‍රමානය 22

මිමි සකසා ගනිමු.
මෙයට උස මෙන් දෙගුනයක රෙදි අවශ්‍ය වේ.
උරහිස /2 ට මැහුම් වාසි අගල් බාගයක් එකතු කල අගය= 5.5
පපුව වට /4 ට එක හමාරක් එකතු කල අගය =7
හැට්ටයේ උසට අගල් 1.5ක් එකතු කල අගය (වාටියට)
රෙද්දේ උසට අගල් 2 ,ක් එකතු කල අගය (වාටිය)= 24 හැඩයක් කපන්නේ නම් අගලක් ප්‍රමානවත්.
රෙද්ද අදින තැනින් ඉන වට මිම්ම 22
ඉන වට /2=11 ට ඩාර්ට් සදහා අගල් 2 ක් එකතු කල අගය =13


හැට්ටය කොටස නිර්මානය.

මැද නැම්මට නැමූ රෙදි කොටසක් ගෙන එහි ඉහල සිට පහලට හැට්ටයේ උස ලකුනු කරන්න.( කලින් සකසා ගත්) AB
නැම්මේ සිට හරහට උරහිස අගය ලකුනු කරන්න.AC
උරහිසේ සිට පහලට අත්කට උස ලෙස උරහිසහි ලකුනු කල අගයම ලකුනු කරන්න.CD
එම රේකාව හරහා නැම්මේ සිට හරහට පපුව මිම්ම ලකුනු කරන්න.E
හැට්ටයේ උස ලකුනු කල ලක්ශයේ සිට හරහට ඉන රේකාව අදින්න.BF
ඉනත් පපුවත් එක හා සමාන අගයක් ලෙස ගෙන අන්ශය යා කරගන්න.( ඉලස්ටික් යොදන නිසා)EF
කර ගැබුර නැම්මේ සිට පහලට අගල් 4 ක් ලකුනු කර කර පලල ලෙස උරහිස රේකාවේ අගල් 3 .5 ලකුනු කර කර අතර කොටු හැඩයක් ඇදගන්න.GHI
එය I ලක්ශය පපුව කොනට යා කරන්න.IE
GIE ලක්ශයන් වල ඇදි රේකා මැහුම් වාසි තබා කපා ගන්න.උඩ කොටස ඉවත්වී අත වෙනම නිර්මානය වේ. එම කොටසම තබා පිටුපස පලුව කපා ගන්න.

අත නිර්මානය.
නැම්ම්ට නැමූ රෙදි කොටසක් ගෙන ඉහල දාරය නැම්ම විය යුතුයි.අත උස නැම්ම පැත්තෙන්ම හරහට නැම්ම දිගේ ලකුනු කරන්න .අත වාටියට මැහුම් වාසි අගලක් තබාගන්න.HI
ඉහල නැම්මෙ සිට පහලට හැට්ට කොටසේ කැපී ගිය කොටස මෙන් දෙගුනයක ප්‍රමානය්ක් තිබිය යුතුයි.ඉලස්ටික් කිරීමට.HJ
හැට්ට කොටසේ IE ලක්ශය අතර ප්‍රමානය අත කොටසේ ලකුනු කර ගත යුතුයි.
එතැන් සිට අත වාටිය අගලක් ශේප් කොට අත අන්ශය අදින්න. අතට මැහුම් වාසි තබා කපාගන්න.ඉලටික් දැමීමට හා කිහිල්ලට අල්ලන කොටසට. එවැනි අත් 2 ක් කපා ගන්න.


රෙද්ද කොටස නිර්මානය .
ඉහල දාරයේ සිට පහලට ඉරට වාටිය දිගේ උස ලකුනු කරන්න.

එම රේකාවේ හරහට ඉන 2 න් බෙදූ අගයට අගල් 2 ක් එක්කල කොටස 13 ක් ලෙස ලකුනු කරන්න.

එවැනි කොටස් 3 ක් අවශ්‍ය වේ.අවසන් කොටසට තවත් අගල් 6 පමන ප්ලීට් සදහා එකතු කර ගන්න.

එක් කොටසකට අගල් 4 ක් උස ඩාර්ට් 2 ක් ලකුනු කල යුතුය.හරි මැදින් කොටස් දෙකකට බෙදා.(රූප සටහන් බලන්න)

ෆ්‍රිල් කොටස නිර්මානය.

නැම්මට නැමූ රෙදි කොටසක අගල් 6 ක් පමන උස ගෙන ඉන මිම්ම මෙන් දෙගුනයක් රෙදි ගෙන එය රූපයේ ආකාරයට හැඩ කර ගන්න.(හැඩය රෙදි කොටසේ මැදටම ඇදගන්න)

ඉන පටිය
අගල් 1 හමාරක පමන පටියක් ඉන මිම්මෙහි ප්‍රමානයටම ගන්න.

මසන අයුරු.
හැට්ට ය ඉදිරි පස හා පිටුපස කර ඉලස්ටික් කරගන්න. අත කොටස ඉලස්ටික් කර කිහිල්ලට අල්ලා ගන්න .අත අග වාටියද ඉලස්ටික් කර ගන්න.
ඉනද ඉලස්ටික් කරන්න දෙපසම.අන්ශය මසා ගන්න.
රෙද්ද මැසීමේදී ඩාර්ට් කොටස් මසා වැඩිපුර තැබූ අගල් ප්‍රමානය ප්ලීට් සකසා ගන්න.එවිට කොටස් 3 කි.එයට ඉන ප්‍රමානයට පමනක් 22 මුල සිට ෆ්‍රිල් එක රැලි කර අල්ලා ගන්න.

ඉන පටිය හොද අතට අල්ලා කනපිට නවා මසන්න.ෆ්‍රිල් එකෙන් වැසෙන ආකාරයට. ඉනේ ගානට සකසා හක් හෝ ඉන පටියක් අල්ලන්න.
වාටිය මසා ගන්න.අවශ්‍ය නම් වාටිය හැඩයක් ඇදගත හැකියි.


මැහුම් උපදේශිකා
දිල්හාරා සජීවනී බන්ඩාර.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *