දින තිහේ නීතියට මුදල් ඉතුරු කරමුද ?

දින තිහේ නීතියට මුදල් ඉතුරු කරමුද ?

අතට ලැබෙන මුදල් වියදම් කරන එක පාලනයක් ඇතුව කරන්න අපි කවුරුත් උත්සහ කරනවා .
විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරනවා.

මේ කියන්න යන්නේ අවමවාදී ජීවිතයක් ගෙවන කෙනෙක්ට සුදුසුම ක්‍රමයට මුදල් ඉතුරු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනයි.

දින තිහේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා,
ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව පර්‍යේශණ කරන්නන් පවා පැහැදිලි කරනවා, අපේ මිලදී ගැනීම් වලින් 75% කටත් වැඩි අනවශ්‍ය මිලදී ගැනීම් මේ තුලින් අවම වන බව.

මේ මඟින් අපිට යම් භාණ්ඩයක් මිලට ගන්න හිතෙන දැඩි කැමැත්ත යටපත් කරන්න පුළුවන් .

මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මෙහෙමයි.

ඔබට ටිකක් මිලෙන් වැඩි යමක් මිලට ගන්න අලුතින් අදහසක් පහල වෙනවා නම්,
එය මිලට ගන්න කලින් දින 30 ක පරිවාස කාලයක් ලබාගන්න.
එම දින 30 තුල එම භාණ්ඩයට වෙන් කල මුදල තැන්පතුවක දමන්න.
නැත්තම් සුරක්ෂිතව තබන්න.

දින 30 ක් ගතවන විටත් කලින් සිතූ භාණ්ඩය මිලට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තදින්ම තියෙනවා නම් එය මිලට ගන්න.නැත්තම් ඒ මුදල ගිණුමක/ සුරක්ෂිතව තැබූ තැන ඉතුරු වේවි.

ගිණුමක නැත්තම් ඒ මුදල ඉක්මනින් සුදුසු ගිණුමකට දාන එක තමයි හොඳම.
සමහර අයට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා මුදල් ,ගිණුමකට නොදා ආරක්ෂා කරන්නත් .

කොහොම නමුත් ඔබට හැකියි මේ ක්‍රමයෙන් මුදල් ඉතුරු කරගන්න.

දින තිහේ නීතියට මුදල් ඉතුරු කරලා සත්‍යම අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ජීවිතේ සතුටින් ගෙවන්න.

රොනිති සර්ධාතිලක
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *