කාර්යාල ඇඳුම් සම්බන්ධව ඔබ දැනුවත් විය යුතු නීති රීති

කාර්යාල ඇඳුම් සම්බන්ධව ඔබ දැනුවත් විය යුතු නීති රීති
  1. පිරිමියෙකුගේ කෝට් එකක මැද බොත්තම සෑම විටම වසා තිබිය යුතුය. ඉහළ එක ඔබේ කැමැත්ත අකමැත්ත මත රඳා පවතී. පහළ එක කිසි විටෙකත් වසා දැමිය යුතු නැත.

2. ඔබ ශර්ට් එකක් හෝ බ්ලවුසයක් හැඳ සිටී නම් කිසිම විටෙක බොත්තම් දෙකකට වඩා විවර කර නොතැබිය යුතුය.

3. ඔබ ඇඳුමට ගැලපෙන ලෙස ආභරණ පළඳින්නේ නම් එම ආභරණ සීමා සහිතව ගැලපෙන ලෙස භාවිතා කරන්න. එකම වර්ගයේ මාල වළළු සහ එල්ලෙන කරාබු වැනිදෑ එක් විට පැළඳීම සුදුසු නොවේ.

4. ඔබ ටයි පටියක් පළඳින්නේ නම් එහි පහළ කෙළවර ඔබගේ බඳ පටියෙන් මඳක් පහළට වන්නට තිබිය යුතුය.

5. ඔබ කාර්‍යාලයට අඳිනා ඇඳුම් වල කර ගැඹුර අඟල් 4ට වඩා අවම විය යුතු අතර අනවශ්‍ය ලෙස ගැඹුරු කරවල් කාර්‍යාල වලට නොගැලපේ.

6. විශාල වර්ණවත් ප්‍රින්ට් සහිත ඇඳුම් ඇඳීම වෙනුවට සරල එකම වර්ණ වල මුද්‍රිත ඇඳුම් ඇඳීමෙන් ඔබේ පෞර්ෂ්‍යත්වය ඉහළ නැංවේ.

7. ඔබ අත් නැති බ්ලවුස් කාර්‍යාලයට අඳින්නේ නම් එය ඔබගේ උරහිස් ආවරණය වන ලෙස තිබිය යුතුය. හීනි පටි සහිත බ්ලවුස් කාර්‍යාලයන්ට නොගැලපේ.

8. ඔබගේ බඳ පටියේ වර්ණය ඔබ පැළඳ සිටින පාවහන් වල වර්ණයට සමාන විය යුතුය.

ලියාරා වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සකසන ලද්දකි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *