විලාසිතා – ලිපි අංක 01 Jump Suits

විලාසිතා – ලිපි අංක 01 Jump Suits

අපි අද කතා කරන්නට යන්නේ කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වෙන, අලුත් වෙන කාන්තා විලාසිතාවක් වෙන ජම්ප්සූට් ගැන. විශේෂයෙන්ම නව යෞවනියන් හා තරුණ පාර්ශවය අතර මේ දිනවල ජනප්‍රිය විලාසිතාවක් වන jumpsuit ඉතාම සරල, පහසු ඇඳුමකින් සැරසී යායුතු ගමනකට වගේම සමහර රටවල දී…

Read More