සුසුම්

සුසුම්

චේතනා ද සිල්වා විසින්………………………….  පූර්විකාව කුඩාකාමරයේ තට්ටු යහන් මැදින් වැටුන පුංචි හිඩසක ඇය සැගව සිටියාය. තවමත් පුංචි ෙරදි බෝනික්කා ඇගේ පපුවට තුරුල්ව සිටින්නීය. දහවල් අව්රශ්මිය නිසා ගත දහඩියෙන් තෙත්ව ගියත් ඝණ ජනෙල් තිර රෙදි වලින් වැසි ගිය කවුලුවලට හිරු එළිය…

Read More