කප්රුක නිර්මාත්ෲ දුලිත් හේරත්

කප්රුක නිර්මාත්ෲ දුලිත් හේරත්

අද Mr. Handsome විශේෂාංගය තුළින්  අප හා කතාබහට එක් වන්නේ තරුණ ව්‍යවසායකයෙක් වන කප්රුක නිර්මාත්ෲ දුලිත් හේරත් මහතායි. ඉතාම කාර්‍යබහුල මොහොතක වුනත් ලියාරා Mr. Handsome විශේෂාංගය වෙනුවෙන් ඔහුගේ කාලය වෙන් කරන්නට ඔහු කාරුණික වුණා. කප්රුක වෙළඳ සන්නාමය ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ…

Read More