අක්කර අනූ අටේ සුපිරි නැවතුම්පල

අක්කර අනූ අටේ සුපිරි නැවතුම්පල

සුප්‍රසිද්ධ ඇල්ල කදු පන්ති අතර සැගවී පිහිටි ඉතාමත් සුන්දර හෝටලයක් වන 98 Acres හෝටලය දේශීය මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන්ගේත් ආකර්ශණයට ලක් වූ ස්ථානයක්. අක්කර අනූ අටක් පුරා පැතිරුණු තේ වත්තක මෙම හෝටලය නිර්මාණය කර තිබීම මෙහි නාමය සදහා හේතු වී තිබෙනවා….

Read More