බත් ගැන කතා………

බත් ගැන කතා………

ලියාරා එක්ක අද අපි කතා කරමු බත් ගැන. නොයෙක් හාල් වර්ග වෙළද පොලේ ගන්න පුලුවන්. සුදු හාල්, දුඹුරු(රතු )හාල්, බාගෙට පිසූ, තැම්බූ හා වයිල්ඩ් ආදී සහල් වර්ග. බත් ප්‍රධාන ආහාර වේලට අමතරව, ලංකාවෙ අපිට හොයාගන්න පුලුවන් සම්බා වලට අමතරව බාස්මති…

Read More