ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනය හා එහි ප‍්‍රතිලාභ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනය හා එහි ප‍්‍රතිලාභ

ආහාර පිරිසැකසුම්කරණය සදහා ගැමා කිරණ භාවිතයේ ආරම්භය හා ව්‍යාප්තිය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනයේ දල ව්‍යූහය පිලිබදව ගියවර ලිපියෙන් අපි කතාකලා. ශ්‍රී ලංකා ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනයේ කාර්යයභාරය හා එහි ප‍්‍රතිලාභ ව්‍යවසායකයන් අතර බෙදා හැරීම පිලිබදව අද අපි කතා කරමු….

Read More