ඉන්ටවිවි එකකට නිවැරදිව ඇඳුම් අඳිමුද?

ඉන්ටවිවි එකකට නිවැරදිව ඇඳුම් අඳිමුද?

සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණයක් එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටවිවි එකකට යන්න ඔබට ඕනේ තරම් අවස්ථා ලැබිලා ඇති. ගියපු හැම ඉන්ටවිවි එකම ඔබ පාස් වෙලත් ඇති. ඉන්ටවිව් එකකට යද්දි හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ” First Impression Matters” කියන දේ. ඒ කියන්නේ හැම…

Read More