නකල්ස් කදු පන්ති අතර සැගවුනු දියඇලි කොමලියන්

නකල්ස් කදු පන්ති අතර සැගවුනු දියඇලි කොමලියන්

දුම්බර කදු පන්ති නොහොත් නකල්ස් කදු පන්ති මාතලේ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක මායිමේ පිහිටා ඇති ඉතා සුන්දර කදු පන්තියක් වනවා. මීදුමින් දවසේ වැඩි වේලාවක් වැසීගත් මේ කදු මුදුන් තවත් සුන්දර කිරීමට මෙන් තැනින් තැන පිහිටා ඇත්තේ නොයෙන්  අනන්‍යතාවයන්ගෙන් සහ හැඩකාර බවෙන්…

Read More