කෑම වේලක් ස්පෙෂල් ගතියට හදනවා නම් නැතුවම බැරි “බටු මෝජු”

කෑම වේලක් ස්පෙෂල් ගතියට හදනවා නම් නැතුවම බැරි “බටු මෝජු”

කහ බතට, ලම්ප් රයිස් එකට වගේම සුවද සුදු බතටත් රස ගගුලක්…! ලාංකික අපිට හොද මෝජු සංස්කෘතියක් තියෙනවා. සිංහල අච්චාරැ කලාවෙන් ඉපදිලා මැලේ, පිකල් සංස්කෘතියෙන් රසවත් වෙලා හැදිච්ච මේ රසබර අච්චාරැ කලාව තමයි මෝජු කියන්නේ. මෝජු කියන්නේ අච්චාරැවලට නොවෙයි.නමුත් අච්චාරැයි මෝජුයි…

Read More